Ordförandes brev till Åsa Regner

2016-06-07
 Barn-, äldre- och jämställdhetsminister Åsa Regnér,  Socialdepartementet 
  
Mor- och farföräldrars situation i samband med olika typer av vuxenkonflikter
 
Med fullständigt instämmande från föreningen vill vi överlämna till Dig ett initiativ från en av våra medlemmar i form av ett brev (bilaga A). Lena Fredriksson formulerar här på ett fint sätt de känslor som många drabbade mor- och farföräldrar bär på.
 
Tidigare i våras försökte vår förening få en möjlighet till en muntlig dialog med företrädare för 2014 års Vårdnadsutredning genom ett personligt möte. Företrädare för utredningen avböjde vårt förslag. Tidsbrist angavs som skäl. Som ett alternativ föreslog vi i stället en skriftlig dialog, vilket accepterades.  Via ett mejl 2016-05-10 skickade vi tio frågor till utredningen (bilaga B). Det ”svar” vi fick från utredningen bifogas (bilaga C). Eftersom utredningens ”svar” egentligen inte innehöll några svar på våra frågor, såg vi oss tvungna att protestera (bilaga D).⇒ Läs vidare
Ove Eriksson
sekreterare 

Bilaga A  Brev från vår medlem Lena Fredriksson                       

 Barn- ,äldre- och jämställdhetsminister Åsa Regnér
 Socialdepartementet
 
Mina barnbarn behöver mig och jag behöver dem! 
 
Jag heter Lena Fredriksson och jag är medlem i en opolitisk ideell förening som heter Saknade barnbarn. Vi är många mor- och farföräldrar som efter arbetslivets slut inte får njuta den "efterrätt" som gemenskapen med våra barnbarn innebär. När det uppstår en konflikt mellan det vuxna barnet och föräldrarna blir det ofta barnbarnen som blir slagträn i denna konflikt. Barnbarnen och mor/farföräldrarna får inte träffas. När tiden går och kontakten är bruten kan mor/farföräldern anlita de sociala myndigheterna för råd och hjälp om hur man ska gå till väga för att komma i kontakt med sina barnbarn igen. Man får dock inga råd och ingen hjälp om man inte lämnar in en orosanmälan till de sociala myndigheterna på den ort där barnet bor. När väl denna anmälan är gjord så förutsätter man att man ska få hjälp eller åtminstone en bekräftelse på att man har skickat in en sådan anmälan. ⇒ Läs vidare

Bilaga B Föreningens frågor till vårdnadsutredningen.....

Frågor till Vårdnadsutredningens ordförande, Monica Felding
Hur tycker Du att socialnämnderna uppfyllt sitt ansvar att föra barnens talan i situationer där det föreligger olika typer av konflikter mellan vuxna, föräldrar (den ene eller båda) å ena sidan och mor- och farföräldrar å den andra?
Vår förening hävdar att mor- och farföräldrar bör ha rätt att föra talan på egen hand när det gäller önskemål om umgänge med sina barnbarn, en ordning som gäller i flera andra länder. Vilka argument anser Du talar emot en sådan tingens ordning även i Sverige?
På vilken vetenskaplig empirisk grund bygger det system som vi f.n. har i Sverige?     ⇒ Läs vidare

Bilaga C De "svar" som Vårdnadsutredningen gav framgår här....
Hej!
Tack för ert brev!
De flesta av era frågor rör umgänge mellan barnbarn och mor- och farföräldrar. Detta är inte en fråga som våra direktiv särskilt anger att vi ska ta ställning till. Vårt uppdrag är mycket omfattande och vi kommer tyvärr inte ha möjlighet att behandla alla frågor som rör vårdnad, boende och umgänge med barn. Det är därför i dagsläget oklart om och i vilken utsträckning vi kommer att kunna behandla frågan om umgänge mellan barnet och någon annan än en förälder. Vår ambition är dock att i vart fall något försöka undersöka i vilken utsträckning det förekommer att socialnämnden för talan om umgänge mellan barnet och någon annan än en förälder och även vilka överväganden som socialnämnden gör i dessa fall.
En av era frågor gäller om det bör utses ett särskilt ombud som för barnets talan. Detta är en fråga som vi sannolikt kommer att behandla inom utredningen. Vi är dock inte beredda att i förväg redovisa hur vi ser på den saken.
Med vänlig hälsning
Monica Felding
/Camilla Gensmann
2016-05-16
2014 års vårdnadsutredning
Ju 2014:14
Föreningen Saknade Barnbarn

Bilaga D Föreningens kritiska svar kan du läsa om här

Föreningen Saknade Barnbarn
Forum för mor- och farföräldrar              2016-06-02                                       
  
2014 års Vårdnadsutredning 
 
Tidigare i våras försökte vår förening få en möjlighet till en muntlig dialog med företrädare för utredningen genom ett personligt möte. Företrädare för utredningen avböjde vårt förslag. Tidsbrist angavs som skäl. Som ett alternativ föreslog vi i stället en skriftlig dialog, vilket accepterades.  Via ett mejl 2016-05-10 skickade vi tio frågor till utredningen. I ett kompletterande mejl 2016-05-12 betonade vi att frågorna inte syftade till att utredningen skulle redovisa vilka förslag som kommer att läggas. Frågorna handlade främst om nuläget och få argumenten pro-contra synliggjorda.⇒ Läs vidare