Mormor och morfar får träffa sitt barnbarn

Mål C-335/17 EU domstolen 
 I. Inledning 1. En mormor önskar utöva en rätt till umgänge i förhållande till sin dotterson. Omfattas en tvist rörande en sådan ansökan av förordning (EG) nr 2201/2003 2? Detta är i materiellt hänseende den fråga som Varhoven kasatsionen (Högsta domstolen, Bulgarien) har ställt.
2. Det aktuella målet ger därmed EU-domstolen tillfälle att för första gången yttra sig om huruvida förordning nr 2201/2003 är tillämplig på en ansökan om umgängesrätt från mor- och farföräldrar och således om huruvida behörig domstol för att pröva de närmare villkoren för utövandet av en sådan rätt ska fastställas i enlighet med den förordningen eller i enlighet med medlemsstaternas internationella, privaträttsliga regler. Enligt nämnda förordning ska kriteriet om närhet tillmätas särskild betydelse, varför domstolarna där barnet har hemvist ska vara behöriga. Syftet med bedömningen nedan är således att fastställa vilken domstol som är behörig att pröva frågan om umgänge, utan att därvid gå närmare in på överväganden av materiell art. ⇒Läs vidare