2016-05-04
Pappabarnkongressen 1604
Fyra från styrelsen i Saknadebarnbarn deltog på Pappabarnkongressen
"Barns bästa i skilda världar" den 14 april 2016. Läs om våra upplevelser!

Anteckningar av Ove Eriksson och Ulla Brandt

Av inledningsanföranden från arrangörerna framgick att representanter från Vårdnadsutredningen hade avböjt att medverka på kongressen. Dessutom klargjordes att utredningen inte är en parlamentarisk utredning, utan att de utsedda ledamöterna, bl.a. från riksdagen, utgör en referensgrupp till ensamutredaren, Monica Felding, rådman.
 
Under rubriken Barns liv förstörs redogjorde psykologen Lena Hellbom-Sjögren för de själsliga skador många barn får i samband med att de förlorar rätten till båda sina föräldrar. Hon hävdade att det är symtomatiskt att våra fängelser har en överrepresentation av män som växt upp med bara en förälder.
Journalisten och författaren Maciej Zaremba pratade under rubriken Rättslösa vårdnadstvister. Zaremba sammanfattade sina erfarenheter från arbetet med sin artikelserie i DN (våren 2015) ”Rättvisans demoner”. Han konstaterade att i vårdnadstvister har fäder (särskilt med utländsk härkomst) svårt att göra sig hörda. Påfallande ofta använder sig kvinnan av att strax innan domstolsförfarandet ska börja, anmäla mannen för sexuella övergrepp som ett sätt att förlänga den rättsliga processen, vilket enligt gällande regelverk i sin tur gör det ännu svårare för mannen att få ta del i vårdnaden av barnet (n). Påfallande ofta stödjer sig domstolarna på kvasipsykologiska uttalanden när man dömer. Egentligen borde dessa utlåtanden bli föremål för en statlig haveriutredning!, hävdade han. Dessutom verkar socialtjänsten vara extremt lyhörd för olika modetrender inom psykologin. De vårdnadsutredningar Zaremba har gått igenom har en alldeles för hög variation i kvalitet för att situationen ska anses vara acceptabel. Han noterade att det i dagens socionomutbildning finns ingenting om hur en vårdnadsutredning ska gå till!
 
Enligt Zaremba bäddade hela 2006 års vårdnadsreform för att vårdnadstvister i ökande utsträckning skulle komma att hamna i domstol. Detta blåser bara under den maktkamp som redan är etablerad. Det finns egentligen väldigt få bra domar när det gäller vårdnadstvister. Egentligen borde domstolarna ha egna psykologer att tillgå.
 
Ur ett jämställdhetsperspektiv gjorde Zaremba en intressant iakttagelse. När kvinnor driver en vårdnadstvist, kräver hon att få ensam vårdnad. I motsvarande situationen driver mannen oftast att vårdnaden ska vara gemensam!
 
Psykologen/journalisten Anna Sahlström pratade över temat Alla är emotionella förlorare – till och med ’vinnaren. Enligt Anna är alla förlorare och hårdast drabbas barnen vid en vårdnadsprocess. Hon ansåg att det var viktigt att minska stressen hos barnen genom att lyfta fram problemen och ta hand om rädslorna men socialtjänsten saknar kunskap om barnens rädslor, stress, skuld, skam och ansvar. Deras kunskap om föräldrarförmåga är begränsad. Föräldrars hälsa/ohälsa påverkar hela familjen och omgivningen under lång tid. Hos BUP, socialtjänsten, familjerätten och rättsväsendet är psykisk ohälsa i vårdnadsprocesser tabubelagt.
Över temat De rättssäkra utredningsmetoderna – vilka är de? pratade ordföranden i föreningen Barnens bästa, Erik Philipsson. Bl.a. genom bandade samtal med socialsekreterare visade han deras totala okritiska hållning till olika vittnesutsagor. Han hänvisade också till den forskning som docent Bo Edvardsson bedrivit. Edvarsson har gått igenom ett stort antal vårdnadsutredningar och han fann inte en enda som levde upp till ganska lågt ställda krav på stringent metodik och källkritik!
 
Under temat Vårdnadsmål i domstolen gav oss advokat Susanne Urwitz inblickar i ett antal konkreta fall som hon varit involverad i. Hon ville göra rent hus med hela systemet. Bort med hela socialtjänsten!, var hennes fältrop. Tyvärr talade hon ingenting om vad hon ville ersätta nuvarande system med.
 
Poeten och författaren Bob Hansson kåserade både underhållande och tankeväckande över temat Är barn en tjejgrej?.
 
Familjerättsforskaren Leo Ngaosuven pratade om Diskriminering i vårdnadstvister. På känt forskarmanér hamnade han tyvärr i en hel del definitionsexercis, vilket gjorde hans inlägg mindre intressant.
 
Under rubriken Förslagen som löser systemfelen pratade Jan Anger från Pappabarn om föreningens konkreta förslag för att komma bort från de problem som föreningen anser att 2006 års vårdnadsreform skapade. Bl.a. menade han att
        gemensam vårdnad ska vara grundregeln vid vårdnadstvister. Den part, som utan skälig grund, saborterar detta, bör riskera att vårdnaden helt övergår till motparten.
          obligatoriska samarbetssamtal hos familjerätten
         automatisk gemensam vårdnad vid födseln för ogifta
          jämställdhet inom barnområdet
Angers prognos var att Vårdnadsutredningens förslag sannolikt endast kommer att handla om marginella justeringar av rådande system.
 
I den avslutande paneldebatten medverkade bl.a. tre riksdagsledamöter från C, M och SD. Bortsett från att de tog ställning till en del självklarheter, duckade C- resp M-representanten från att ta ställning. Man menade att det är bäst att avvakta vilka förslag utredningen kommer att lägga. SD-representanten (Mikael Eskilandersson) gav dock tydliga och klara besked på alla de punkter som var uppe till diskussion.
 Radera nyhet