2018

.


 Skickades från E-post för Windows 10
 
Från: Ove Eriksson
Skickat: den 24 september 2018 15:42
Till: bergstrom.lars@outlook.com
Kopia: Anita Gunnar
Ämne: Ett förslag
 
”Först vill jag tacka för införandet av artikeln om föreningen Saknade Barnbarn/Forum för mor- och farföräldrar. Föreningen har ett stort behov att få ett utrymme i olika media i hopp om att kunna rekrytera flera medlemmar. Tyvärr hamnade det ett par flagor smolk i glädjebägaren. För det första blev valet av rubrik något mindre lyckat. Formuleringen lämnar en dålig smak av respektlöshet efter sig. För det andra fanns det ett faktafel i artikeln. Påståendet att man inte kan överklaga tingsrättens beslut är helt enkelt fel. Med texten i det föregående stycket haltar dessutom logiken. Det korrekta sakförhållandet är att den mor-eller farförälder som vill ha ett umgänge med sitt barnbarn, måste vända sig till socialnämnden i den kommun där barnet bor. Om socialnämnden inte bifaller en sådan önskan, kan detta beslut inte överklagas. Det är således detta förhållande som utgör ett avsteg från en lång förvaltningsrättslig tradition i vårt land”
 
Du kan väl höra av Dig hur Du ställer Dig till detta förslag.
 
Mvh/Ove Eriksson
Ordförande i föreningen Saknade Barnbarn .

Läs hela inlägget »

Mål C-335/17 EU domstolen 
 I. Inledning 1. En mormor önskar utöva en rätt till umgänge i förhållande till sin dotterson. Omfattas en tvist rörande en sådan ansökan av förordning (EG) nr 2201/2003 2? Detta är i materiellt hänseende den fråga som Varhoven kasatsionen (Högsta domstolen, Bulgarien) har ställt.
2. Det aktuella målet ger därmed EU-domstolen tillfälle att för första gången yttra sig om huruvida förordning nr 2201/2003 är tillämplig på en ansökan om umgängesrätt från mor- och farföräldrar och således om huruvida behörig domstol för att pröva de närmare villkoren för utövandet av en sådan rätt ska fastställas i enlighet med den förordningen eller i enlighet med medlemsstaternas internationella, privaträttsliga regler. Enligt nämnda förordning ska kriteriet om närhet tillmätas särskild betydelse, varför domstolarna där barnet har hemvist ska vara behöriga. Syftet med bedömningen nedan är således att fastställa vilken domstol som är behörig att pröva frågan om umgänge, utan att därvid gå närmare in på överväganden av materiell art. ⇒Läs vidare

Läs hela inlägget »

EU-domstolen har information på svenska på deras webbplats. https://curia.europa.eu/jcms/jcms/index.html.
Mål C-335/17 om mor- och farföräldrars rätt till umgänge finns tillgänglig där: http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=202411&pageIndex=0&doclang=SV&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=810090
Länka eller läs eller läs mål C-335/17 nedan.

Läs hela inlägget »