Motion 2009/10:C344
Inger Davidson (kd)

Mor- och farföräldrars umgängesrättLyssna
  
Förslag till riksdagsbeslut
Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att göra en översyn av utfallet kring kravet på att socialnämnderna vid talan om umgängesrätt för andra än föräldrarna särskilt ska beakta barnens behov av umgänge med mor- och farföräldrarna.
 
Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att utreda möjligheten att ge mor- och farföräldrar rätt att själva föra talan om umgängesrätt med barnbarnen.
 
Motivering
All svensk lagstiftning som rör barn ska utgå från barnets bästa. Ett barns behov av umgänge uppfylls inte alltid av enbart föräldrarna utan även av andra personer som står dem nära. Mor- och farföräldrar är ofta att betrakta som sådana viktiga personer i ett barns liv. Tyvärr finns det många barn som inte får denna kontakt. Oftast händer det efter att föräldrarna har separerat, men det kan också handla om olika typer av generationskonflikter.
 
År 2006 ändrades föräldrabalken så att socialnämnderna får föra talan om umgängesrätt även för andra än föräldrar. Socialnämnden skall vid sådan talan särskilt beakta barnets behov av umgänge med sina mor- och farföräldrar. Trots denna lagändring finns idag exempel på fall där barn i stort behov av sina mor- och farföräldrar inte får rätt till detta umgänge. Eftersom det fortfarande är upp till socialnämnderna att föra sådan talan skiljer sig möjligheterna åt mellan kommunerna eftersom man gör olika bedömningar i olika kommuner. Regeringen borde därför göra en översyn kring utfallet av denna lagändring och de skillnader som finns i bedömningar mellan olika kommuner.
 
För att stärka rätten till umgänge mellan mor- och farföräldrar och barnbarn bör mor- och farföräldrarna få rätt att själva föra talan inför rätten om sådant umgänge. Med en stärkt umgängesrätt uppvärderas mor- och farföräldrarnas betydelse. Det finns ingenting som garanterar att socialnämnden tar bättre ansvar för ett fungerande umgänge mellan generationerna än de nära anhöriga. Regeringen bör därför utreda möjligheten att ge rätt för mor- och farföräldrar att föra talan om umgänge med barnbarn.
 
Stockholm den 2 oktober 2009
 
Inger Davidson (kd)