Motion 2013/14:C234
Kristina Nilsson (S) Eva Sonidsson (S)

Umgängesrätt för mor- och farföräldrar
Mer om motion 2013/14:C234 av Kristina Nilsson (S) och Eva Sonidsson (S)
Inlämnad 2013-09-27

Förslag till riksdagsbeslut
Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om umgängesrätt för mor- och farföräldrar.

Motivering
Barn behöver trygghet i uppväxten inte enbart av föräldrarna utan även i form av andra vuxna, inte minst mor- och farföräldrar. Den äldre generationen betyder mycket för barnbarnen. De är många gånger ett stort stöd i olika sammanhang.
Vid separationer i ett äktenskap eller ett förhållande slits barnen alltför ofta mellan föräldrarna. Många barn far illa i en separation och tappar kontakten med släkt och vänner. Många mor- och farföräldrar berövas umgängesrätten med sina barnbarn vid separationer. Den efterlevande föräldern hindrar och till och med förbjuder mor- eller farföräldern att träffa sina barnbarn.

Socialnämnderna runt om i landet har varit restriktiva med att föra talan om umgänge med mor- och farföräldrar och det saknas prejudicerande domar. Andra nordiska länder har lagstiftat om mor- och farföräldrars rätt till umgänge med sina barnbarn. Det måste bevisas att mor- och farföräldrarna är olämpliga att träffa barnbarnen för att det ska kunna förhindras.

I en tid av ökande rotlöshet och när många barn saknar kontakter med vuxna personer är det viktigt att även Sverige ser över möjligheten att ge mor- och farföräldrar rätt till umgänge med sina barnbarn.

Stockholm den 19 september 2013
Kristina Nilsson (S)
Eva Sonidsson (S)