Vår historia 

Föreningen Forum för Mor- och Farföräldrar bildades 1996 som en politiskt och religiöst obunden ideell förening av psykologen Lillian Gottfarb. Hon hade tidigare arbetat på BUP, Barn och Ungdom Psykiatri, där hon lade märke till vilken skada avbrutna relationer kan göra. Det var dock först efter att Lillian Gottfarb medverkat i radioprogrammat ”Familjeliv” som hon fick idén att starta en förening. Till programmet kom det många brev som beskrev problematiken för mor- och farföräldrar att upprätthålla kontakten med sina barnbarn.
                                                                        2015
ombildades föreningen med det nya namnet Saknade Barnbarn för att betona att föreningen i enlighet med sin värdegrund sätter barnets behov i centrum

  Vad vi gör  

Saknade Barnbarn samarbetar med andra organisationer som verkar för barnen rättigheter.
Saknade Barnbarn är remissinstans till Regeringskansliet i vårdfrågor som gäller barn.
Saknade Barnbarn anordnar medlemsmöten där varje medlem ges möjlighet att påverka verksamheten och få råd och stöd.
Medlem kan alla bli som stödjer barns rätt till hela sin släkt framför allt till mor- och farföräldrar. Barn ska inte kunna berövas denna rätt vid en skilsmässa eller dödsfall på grund av den ena förälderns nekande.

  Vi arbetar för att  

FN:s Barnkonvention görs till lag även i Sverige så att barns rätt ytterligare stärks.
Att barn generellt ges laglig rätt till umgänge med bl.a. far- och morföräldrar. Endast objektiva och hårda bevis i domstol skall kunna häva detta.
Barn som drabbas av vuxnas konflikter skall tilldelas ett eget ombud som är neutralt och har särskild legitimerad utbildning inom området.
De myndigheter som handlägger frågor om barns välfärd, regelmässigt måste inhämta och beakta synpunkter också från barnets mor- och farföräldrar.
Mor- och farföräldrar skall vara ett självklart första alternativ som tillfrågas om ansvar för vårdnad i de fall föräldrarna av någon anledning inte kan tillgodose barnets behov.