Om oss

Vad vi gör

–      Saknade Barnbarn anordnar medlemsmöten där varje medlem ges möjlighet att påverka verksamheten och få råd och stöd.
–       Saknade Barnbarn är remissinstans till Regeringskansliet i vårdfrågor som gäller barn.
–       Saknade Barnbarn samarbetar med andra organisationer som verkar för barnes rättigheter.
–       Medlem kan alla bli som stödjer barns rätt till hela sin släkt framför allt till mor- och farföräldrar.
–       Barn ska inte kunna berövas denna rätt vid en skilsmässa eller dödsfall på grund av den ena förälderns nekande.

Vi arbetar för

–      FN:s Barnkonvention görs till lag även i Sverige så att barns rätt ytterligare stärks.
–      Att barn generellt ges laglig rätt till umgänge med bl.a. far- och morföräldrar. Endast objektiva och hårda bevis i domstol skall kunna häva detta.
–      Barn som drabbas av vuxnas konflikter skall tilldelas ett eget ombud som är neutralt och har särskild legitimerad utbildning inom området.
–      De myndigheter som handlägger frågor om barns välfärd, regelmässigt måste inhämta och beakta synpunkter också från barnets mor- och farföräldrar.
–      Mor- och farföräldrar skall vara ett självklart första alternativ som tillfrågas om ansvar för vårdnad i de fall föräldrarna av någon anledning inte kan tillgodose barnets behov.

Vår historia

Föreningen Forum för Mor- och Farföräldrar bildades 1996 som en politiskt och religiöst obunden ideell förening av psykologen Lillian Gottfarb. Hon hade tidigare arbetat på BUP, Barn och Ungdom Psykiatri, där hon lade märke till vilken skada avbrutna relationer kan göra. Det var dock först efter att Lillian Gottfarb medverkat i radioprogrammat ”Familjeliv” som hon fick idén att starta en förening. Till programmet kom det många brev som beskrev problematiken för mor- och farföräldrar att upprätthålla kontakten med sina barnbarn.

2015

ombildades föreningen med det nya namnet Saknade Barnbarn för att betona att föreningen i enlighet med sin värdegrund vill förbättra barns uppväxtvillkor och verka för att mor- och farföräldrar ses som en betydelsefull länk i barnbarnens nätverk. Relationen mellan barnbarnen och mor- och farföräldrar är fylld av ömsesidig kärlek. Kärleken ger den äldre generationen livet mening och ger den yngsta generationen kontinuitet och kontakt med sitt ursprung.
Adress:
Föreningen Saknade Barnbarn
c/o Ulla Brandt, Granitvägen 16
167 64  BROMMA

Plusgiro 52 57 26 - 6
Organisationsnr 80 24 11 - 9953

Telefon 076 - 100 22 62 Dagmar
E-post info@saknadebarnbarn.se


Lokalgrupper

Lokalgrupp Stockholm
Ulla Brandt
@kontakt

Lokalgrupp Kristianstad/Helsingborg
Kontakt: info@saknadebarnbarn.se

Lokalgrupp Göteborg
Britt Jonsson-Ström
@kontakt
Mobil 072-3966923

Lokalgrupp Vetlanda
Anita Gunnar-Thuresson
Kontakt: info@saknadebarnbarn.se


Förtroendevalda

Ordförande Ove Eriksson
@ kontakt
Vice ordförande Susanne Aldestam
@kontakt
Kassör Ulla Brandt
@  kontakt
Styrelseledamot Dagmar Hubert
@  kontakt  
Styrelseledamot Britt Jonsson
@kontakt
Styrelsesuppleant Kerstin Gustavsson 
@kontakt
Styrelsesuppleant Lena Hellstrand
 @kontakt

Vi samarbetar med: